Back to top

Billiga solceller

Sveriges solcellskapacitet ökar kraftigt, senaste tiden har den fördubblats för varje år, även om det varit från en mycket låg nivå. De har funnits i Sverige sedan 70-talet och användes då främst för fristående system som inte var anslutna till elnätet, sådant som båtar, fyrar, husbilar och sommarstugor. Det finns fortfarande en stabil marknad för den sortens anläggningar.

På grund av att tekniken blivit billigare och möjligheter till statligt stöd har det dock på senare tid blivit vanligare med solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Enligt rapporten ”National Survey Report of PV power applications in Sweden 2015” kunde solceller vid årsskiftet 2015/2016 producera 127 MW elektricitet i Sverige och kostnadsutvecklingen gick mot billigare solceller. Vid årsskiftet 2018/2019 var motsvarande siffra 411 MW. Idag står solceller för ca 1,1% av den totala elproduktionen i Sverige enligt Svensk Solenergi (2022)

Test av solceller

Energimyndigheten genomförde 2016 ett test av nio solcellsmoduler. Resultaten visade att modulerna har god hållbarhet och att de fungerar i svenskt klimat, även när det är som kallast. Även växelriktare som är den centrala delen i solcellssystemet jämfördes.

Hur mycket el ger solceller?

Verkningsgraden för de solceller som finns på marknaden ligger på runt 15 procent, vilket innebär att 15 procent av den solenergi som träffar modulen omvandlas till elektricitet i form av likström. Resten reflekteras och blir till värme. Dessutom går ytterligare el förlorad i systemet innan den kan användas, den slutgiltigare verkningsgraden hamnar därför på runt 14 procent. Detta innebär att en kvadratmeter solceller under en solig dag i Sverige ger 150 watt.

I Sverige kan en ny anläggning på 1 kilowatt och sju kvadratmeter producera 950 kilowattimmar per år, förutsatt att den är vänd mot söder, placerad på en yta utan skuggor och har en lutning på 30 till 50 grader. Vad installation kostar varierar men på grund av minskade kostnader för solceller på den globala marknaden sjunker kostnaden stadigt.

Solceller bör ses som en långsiktig investering.  Skiner solen producerar du egen el, när den inte gör det köper du el från ditt elbolag som vanligt. Elpriserna varierar över tid och mellan de olika elbolagen. Jämför elpriser här.

Storlek på anläggningen

En solcellsanläggning levererar i första hand el till den fastighet vars elsystem den är inkopplad i. Anläggnings storlek bör därför vara anpassad efter fastigheten. I vissa fall kan solcellerna producera mer el än fastigheten behöver, överskottet förs då över till det externa elnätet. Hur mycket mäts av elnätsbolaget och det är därför möjligt att sälja den vidare till andra företag. Det finns ett växande intresse bland elhandelsbolag att även köpa små mängder el från privata anläggningar.

Bygglov för solceller

Du bör kontrollera med kommunen innan du installerar dina solceller eftersom bygglov kan behövas. För att kunna användas i elnätet måste utrustningen vara godkänd. Eftersom det är elnätsbolaget som äger elmätaren i ditt bör du också kontakta elnätsbolaget. Solcellerna ska installeras på korrekt och säkert sätt och bör därför alltid göras av behörig elektriker. Läs mer om vad du bör tänka på angående elsäkerhet hos Elsäkerhetsverket.

Stöd för solceller

Det är numera möjligt att få stöd för småskaliga solcellsanläggningar genom det så kallade elcertifikatsystemet. Producerar du förnybar el har du möjlighet att söka certifikat. Sedan 1 januari 2015 kan du också få skattereduktion på överskottsel som matas in i elnätet, läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida. Dessutom finns andra stöd du kan få om du producerar elektricitet med solceller.

Överskottsel

El som du producerar utan att konsumera själv har du möjlighet att mata in elnätet och sälja vidare. För detta behöver du installera en elmätare som visar timvärden för den el som levereras. Är du en mindre kund som totalt producerar mindre el under året än du förbrukar står elnätsbolagen för eventuellt mätarbyte om du har ett säkerhetsabonnemang för högst 63 ampere.